รับถมดิน ตาม พร บ ขุด ดิน ถม ดิน 2563

  ถม ที่ดิน 1 ไร่

ก่อน ถม ดิน สร้างบ้าน ควรพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง?

     เมื่อต้องการถมดิน สร้างบ้าน หรือถมดิน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ มีสิ่งที่ควรคำนึงถึงหรือไม่ควรมองข้าม

ต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น พร บ ถม ดิน และเรื่องอื่น ๆ ที่มักจะเกี่ยวข้องดังนี้

 1. ลักษณะพื้นที่บริเวณนั้น

  หากเราถมสูงควรมีการจัดการระบบน้ำที่ดี เพื่อที่จะไม่ได้น้ำท่วมบริเวณรอบพื้นที่ของเราได้ และการประเมิน หรือตรวจสอบความสูงของการถมที่ดินที่เปรียบเทียบกับถนนปกติทั่วไปมักจะถมที่ดินให้สูงกว่าถนนประมาณ 50-80 ซม.
 2. พร บ ขุด ดิน ถม ดิน ล่าสุด คือพร บ ขุด ดิน ถม ดิน 2563ที่ใช้เพื่อเป็นหลักในการพิจารณา

  พร บ ขุด ดิน ถม ดิน 2563 จนถึงปัจจุบันยังคงใช้กฎหมายของปี 2543 และสาระสำคัญที่ควรศึกษาคือ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 หมวด 3 การถมดิน มาตรา 26 “ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร การถมดินที่มีขนาดพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่รับใบรับแจ้ง ให้นำบทบัญญัติมาตรา 17 วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 22 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
 3. ถม ดิน ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่ และความสูงที่ถม

  ต้องมีการสำรวจ หรือทราบถึงพื้นที่บริเวณนั้น ๆ ว่า มีประวัติของน้ำท่วม หรือการเกิดอุทกภัยหรือไม่ และต้องมีการตรวจสอบระดับของท่อระบายน้ำสาธารณะด้วย เพื่อที่จะได้ประมาณการความสูงของดินที่จะถม สำหรับประมาณราคา ถม ดินในพื้นที่ของเราได้

สรุป สาระ สำคัญ พร บ ขุด ดิน ถม ดิน ที่ควรรู้ คือ


      "ถ้าถมดินสูงกว่าเพื่อนบ้าน แต่ไม่เกิน 2,000 ตร.ม. ต้องจัดการระบบระบายน้ำภายพื้นที่ตัวเอง แต่ถ้าหากถมดินเกินกว่า 2,000 ตร.ม. การ ขอ อนุญาติ ขุด ดิน ถม ดิน ต้องแจ้งพนักงานท้องถิ่นเพื่อออกใบรับแจ้ง ซึ่งจะได้รับภายใน 7 วัน"

ระยะเวลา ถม ดิน สร้าง บ้าน กี่ เดือน?

     ซึ่งปกติหลังจากการถมที่แล้ว จะใช้ระยะเวลาเพื่อให้ดินอัดแน่น ประมาณ 6-12 เดือน ขึ้นอยู่กับลักษณะของดินที่อยู่บริเวณพื้นที่นั้น ๆ. เราสามารถสั่งเกตุได้จากต้นไม้ที่อยู่บริเวณนั้น ๆ เช่น ถ้าเป็นต้นกระถินขึ้นอยู่หน่าแน่น แสดงให้เห็นว่าพื้นที่นั้นเป็นลักษณะดินแห้ง และแข็ง แต่ถ้าบริเวณนั้นมีต้นอ้อ ต้นกก ก็จะบ่งบอกได้ว่าดินบริเวณนั้นมีลักษณะชื้นแฉะ

ถ้าเราต้องการใช้พื้นที่นั้นโดยเร็วจะทำอย่างไร?

      เราสามารถใช้การบดอัดดิน คือการใช้รถ ที่มีน้ำหนักมาก ๆ เช่นรถแม็คโคร รถหกล้อ หรือรถสำหรับบดอัดดินโดยเฉพาะ วิ่งบดอัด บริเวณหน้าดินซ้ำ ๆ เพื่อให้ดินมีความแข็งแรง ซึ่งถ้าใช้บริการถมดินกับธีรพงษ์ เซอร์วิส ทางเราจะอัดบดดินให้ท่านด้วยเพื่อให้สามารถใช้พื้นที่นั้นได้เร็วที่สุด

  ถมดิน ที่นนทบุรี

ถม ดิน 1 ไร่ ใช้ ดิน กี่ คิว

"ถ้าต้องการ ถมดิน 1 ไร่ ใช้ ดิน กี่ คิว?"

หรือว่าพื้นที่ ที่เรามีอยู่ แล้วเราต้องการ ถม ดิน สูง 1 เมตร เราต้องใช้ดินทั้งหมดเท่าไหร่ แล้วคำว่า ดิน 1 คิว คืออะไร เรามาดูสูตร การ คำ น วน ถมดิน กัน!!!

     คำตอบแรก ดิน 1 คือคืออะไร ดิน 1 คิว หรือดิน 1 ลูกบาศก์เมตร คือดินที่มี ความกว้าง ความยาว ความสูง ด้านละ 1 เมตร นั้นคือปริมาตรของดิน 1 คิว แล้วถ้าต้องการ ดิน ถม ที่ 1 ไร่ ใช้ ดิน กี่ คิว? ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าต้องการถมสูงเท่าไหร่ ซึ่งถ้าจะคำนวณการ ถม ดิน 1 ไร่ สูง 1 เมตร ใช้ ดิน กี่ คิวสามารถหาได้จากการแปลงพื้นที่หน่วยเป็น ไร่ เป็นงาน และตารางวา ให้เป็นตารางเมตรเสียก่อน

พื้นที่ 1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตารางวา = 1600 ตารางเมตร
พื้นที่ 1 งาน = 100 ตารางวา = 400 ตารางเมตร
พื้นที่ 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร

สมมติว่าเรามีพื้นที่ทั้งหมด 1 ไร่ 2 งาน และอีก 30 ตารางวา สามารถคำนวณได้จาก (1 ไร่ x 1600)+(2 งาน x 400 ตารางเมตร)+(30 ตารางวา x 4 ตารางเมตร) = 2520 ตารางเมตร เมื่อได้พื้นที่ทั้งหมดแล้ว ก็คูณด้วยความสูงที่เราต้องการถม เช่น เราต้องดิน ถม 2 เมตร ก็คือ 2520x2 = 5040 คิว แต่ เราต้องเผื่อค่าสำหรับดินยุดตัวอีกประมาณ 25% ซึ่งก็คือต้องคูณอีก 0.25 เท่ากับ 1260 คิว รวมดิน ถม ที่เราต้องใช้คือ 5040+1260 = 6300 คิว


ถม ดิน สร้าง บ้าน ใช้ อะไร? ลักษณะของดินถมแต่ละชนิดเป็นแบบใด ?

 1. ดินทั่วไป

  มีราคาถูก เนื้อดินค่อนข้างแน่น แต่ดินมีลักษณะสีจาง ๆ เนื่องจากแร่ธาตุ หรือความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างน้อย ไม่เหมาะแก่การถมเพื่อเพาะปลูก

 2. ดินทราย

  มีราคาถูก ไม่อุ้มน้ำ ถ้านำมาถมต้องมีกดจัดการป้องกันดินไหล และต้องบดอัดอย่างดี ถึงจะสามารถนำมาใช้งานได้

 3. ดินดาน

  เนื้อดินค่อนข้างแห้ง นำมาบดอัดได้เป็นอย่างดี นิยมนำมาถมที่ สร้างบ้าน เพราะสามารถสร้างบ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างได้ทันที

 4. ดินลูกรัง

  เป็นดินที่ค่อนข้างแข็ง โดยเฉพาะเมื่อตอนเป็นดินที่แห้งจะยิ่งแข็ง สีน้ำตาลหรือแดง ส่วนมากใช้ถมดินเพื่อก่อสร้างถนน

 5. หน้าดิน

  เป็นดินที่เหมาะสำหรับถมดินปลูกต้นไม้มากที่สุด คือเป็นดินที่อยู่บริเวณหน้าดิน ที่มีความลึกโดยประมาณไม่เกิน 50 ซม. มีสีดำ เป็นดินที่มีแร่ธาตุในดินค่อนข้างสูง ที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ดินประเภทนี้มักจะมีราคาแพงมากกว่าดินชนิดอื่น จึงเหมาะมากสำหรับนำมาถมดินปลูกต้นไม้ หรือทำสวน

โปรแกรมคำ น วณ ถม ดิน

ท่านสามารถคำนวณคำนวณปริมาณดินที่จะใช้ถมที่ของท่านด้วยโปรแกรมคำนวณดินถม ที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้บริการ เพียงแค่กรอกรายละเอียดพื้นที่ที่ท่านต้องการถมจาก โดยคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

โปรแกรมคำนวณดินถม

ผลงาน รับถมดิน ทั้งหมด

ตัวอย่างงาน รับถมดิน ล่าสุดที่เราได้ทำ สามารถดูรายละเอียด หรือผลงานล่าสุดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง